Algemene Voorwaarden Lach.nl

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Lach.nl en op elk tot stand gekomen overeenkomst van Lach.nl. Deze algemene voorwaarden worden via elektronische weg ter hand gesteld conform artikel. 6:234 lid 2 BW. Lach.nl is een initiatief van Lach.nl BV.

Lach.nl BV
Prinsengracht 207
1015 DT  AMSTERDAM

Definities

a. Datingsite: De dienst die lach.nl BV levert op de website www.lach.nl 
b. Lid: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een lidmaatschap aangaat met de datingsite. 
c. Profiel: Het door het lid aangemaakte pagina met daarop basisgegevens van het lid, gekenmerkt door onder andere een foto.
d. Lidmaatschap: De overeenkomst tussen een Datingsite en een lid die strekt tot het afnemen van de in artikel 1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling. 
e. Website: Het online platform waar de in artikel 1 omschreven dienstverlening plaatsvindt. 
f. Privacy Policy: De Privacy Policy zoals deze te vinden is op https://www.lach.nl/page/privacy-policy 
g. Matching: Het door Lach.nl koppelen van profielen 
h. Content: diverse inhoud, waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins). 
i. Plaatsen: Het uploaden, of anderszins beschikbaar stellen van bepaalde gegevens. 

Artikel 1. Dienstverlening Lach.nl

1.1 Lach.nl is een datingplatform en faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden. De dienstverlening van Lach.nl strekt er ook toe om dit contact te stimuleren. Lach.nl geeft geen garantie op succes of op een relatie. 
1.2 Lach.nl heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. Lach.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden. 
1.3 Lach.nl kan bij haar dienstverlening derden inschakelen. 
1.4 Het BTW-identificatienummer va nLach.nl is NL822428957B01. Het KVK-nummer van Lach.nl is 34392699

Artikel 2. Lidmaatschap/aanmaken profiel

2.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van Lach.nl dient u lid te worden. Om lid te zijn dient u ten  minste 45 jaar te zijn. 
2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van Lach.nl, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een profielfoto toegevoegd te worden waarop u duidelijk zichtbaar bent. U gaat ermee akkoord dat Lach.nl in het kader van uw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst. Het lid staat er jegens Lach.nl voor in dat de informatie die door het lid aan Lach.nl wordt verstrekt – waaronder mede te verstaan naam, emailadres en overige contactgegevens – compleet en naar waarheid ingevuld is. 
2.3 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een ander persoon, tenzij de ander persoon hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 
2.4 Het lid is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan het lid ter beschikking gesteld worden. Het lid is tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van deze inloggegevens. Het lid vrijwaart Lach.nl van alle vorderingen van derden in dit verband. Indien het lid het vermoeden heeft dat derden op een ongeoorloofde wijze gebruik maken van de inloggegevens, dient het lid Lach.nl hierover onverwijld te informeren. 
2.5 Het lidmaatschap van Lach.nl is alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doelen. 
2.6 Lach.nl behoudt zich het recht voor (aanvragen van) het lidmaatschap te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door het lid geplaatste informatie op het profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van Lach.nl, of strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Soorten Lidmaatschap/betalingsvoorwaarden 

3.1 Op Lach.nl worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen. Het lid betaalt voor het lidmaatschap naar keuze de daarbij op Lach.nl vermelden prijs. Het lidmaatschap gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door het lid gekozen lidmaatschap. Vanaf dat moment kan het lid gebruik maken van alle diensten die het lidmaatschap biedt. 
3.2 Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimumduur van 1 maand. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor een pakket van 6 of 12 maanden. Na de minimumtermijn van 1 maand wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan het lid worden gefactureerd. Tijdens de vooraf afgesproken termijn (de periode van 1, 3, 6 of 12 maanden) kan er worden opgezegd, vóór het einde van de vooraf afgesproken termijn.  Na de vooraf afgesproken termijn kan het lid, op elk gewenst moment voordat de volgende termijn van één maand ingaat, het lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand. 
3.3 Het (betaald) lidmaatschap dient opgezegd te worden via Lach.nl. Bij beëindiging van het betaald lidmaatschap, blijft er een onbetaald lidmaatschap bestaan. Alle voordelen die met het betaald lidmaatschap samen hangen, vervallen echter. 
3.4 Betaling vind plaats op de door Lach.nl aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. 
3.5 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim (conform art. 6:83 sub a BW). Lach.nl kan de vordering op het lid uit handen geven, in een dergelijk geval dient de wettelijke rente over het openstaande bedrag, alsmede alle gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten door het lid te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is Lach.nl gerechtigd het lid de toegang tot Lach.nl te onthouden. (Conform artikel 6:52 lid 1 BW) 
3.6 Het lid heeft tot 14 dagen na aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht, wat betekent dat het lid tot 14 dagen tot na het aangaan door betaling van het lidmaatschap op deze beslissing mag terugkomen. Indien het lid hiertoe wenst over te gaan, dient het lid Lach.nl schriftelijk van dit besluit in kennis te stellen. Dit schriftelijk verzoek kan gericht worden aan info@lach.nl onder vermelding van volledige naam, IBAN nummer en de woonplaats van het lid. Lach.nl zal het bedrag van het lidmaatschap terug overmaken aan het lid, tenzij het lid in deze periode gebruik gemaakt heeft van de betaalde dienstverlening van Lach.nl. In een dergelijk geval is Lach.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag kan echter niet hoger zijn dan het abonnementsgeld voor de minimumduur van 1 maand. 
3.7 De op Lach.nl en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in het geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien het lid niet wenst in te stemmen met een tenminste 14 dagen van tevoren aangekondigde prijswijziging,  dient het lid binnen 14 dagen nadat Lach.nl het lid op de hoogte heeft gebracht van de aangekondigde prijswijziging, het lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt. 

Artikel 4 Koppelen profielen

4.1 Indien het lidmaatschap is geaccepteerd en het lid het profiel heeft ingevuld, gaat Lach.nl op zoek naar mogelijke matches. Hiertoe wordt, met behulp van een softwareprogramma, het profiel van het lid vergeleken met andere profielen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar voorkeuren, eigenschappen en interesses. Deze Matches zullen worden getoond aan het lid. Niet-betalende leden kunnen de (profielen) van de Matches bekijken, betalende leden kunnen zowel de Matches bekijken als daarmee via Lach.nl in contact treden. Profielen van leden kunnen getoond worden aan andere leden van Lach.nl. De Matches worden steeds geactualiseerd met nieuwe Matches, op basis van het profiel van het lid en de andere leden. 
4.2 Hoewel Lach.nl haar uiterste best doet om zoveel mogelijk Matches aan te leveren, geeft Lach.nl geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen Matches. Lach.nl kan tevens niet garanderen dat de beschikbaar gestelde Matches ook daadwerkelijk aansluiten bij het profiel en of voorkeur van het lid, of dat zij in contact willen (en kunnen) treden. 

Artikel 5 Gebruik

5.1 Via Lach.nl is het voor betalende leden mogelijk met andere betalende leden te communiceren. Het lid staat jegens Lach.nl voor in dat Lach.nl te allen tijde wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. 
5.2 Het lid garandeert dat de uitlatingen gedaan door het lid en overig gebruik van Lach.nl

 • Niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud; 
 • Niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn; 
 • Andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden; 
 • Geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen wordt, kettingbrieven, junk, mail, spam en andere ongewenste verspreiding van informatie;
 • Op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Lach.nl; 
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
 • Niets anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten. 

5.3 Het lid stemt ermee in dat er geen persoonlijke gegevens (waaronder mede, maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres, wachtwoorden, Facebook-profielen) van minderjarigen zullen worden opgevraagd of verstrekt. 
5.4 Lach.nl verstrekt nimmer persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres van het lid aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van Lach.nl op Lach.nl. Indien het lid besluit om persoonlijke gegevens uit te wisselen, zal dit geheel gebeuren op eigen risico van het lid. 
5.5 Het lid stemt ermee in geen uitingen te doen op het profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee de identiteit van het lid te achterhalen is, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, emailadres, telefoonnummers, website van persoonlijke aard, QR-code, Youtube kanaal, social media account. Hiervan uitgesloten is het doel van Lach.nl zoals beschreven in artikel 1.1. 

Artikel 6 Content van Lach.nl en derden

6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) Lach.nl – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op Lach.nl bevinden – berusten bij Lach.nl, en Lach.nl BV. 
6.2 Ten aanzien van de onderdelen van Lach.nl waarop Lach.nl of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Lach.nl het lid een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar, recht om deze via lach.nl te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op Lach.nl ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige content op Lach.nl te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinde, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Lach.nl of de rechthebbende daar expliciet en uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.
6.3 Op Lach.nl zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die via deze applicaties worden aangeboden voorwaarden van deze derden gelden.
6.4 Lach.nl controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op Lach.nl impliceert niet dat Lach.nl deze content heeft goedgekeurd. Lach.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en de werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden. 

7. De contant van de leden

7.1 Op diverse onderdelen van Lach.nl bestaat de mogelijkheid voor het lid om content  te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content gelden de volgende bepalingen. 
7.2 Het lid verklaart uitdrukkelijk dat het lid recht heeft deze content te plaatsen op Lach.nl. Het lid is eigenaar van deze content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. Met de plaatsing op Lach.nl geeft het lid Lach.nl een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om deze content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Lach.nl zal deze content niet zonder voorafgaande toestemming van het lid openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten. 
7.3 Het lid verklaart en garandeert dat de door het lid geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms) rechten van derden. Tevens vrijwaart het lid lach.nl volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden. 
7.4 Indien het lid toestemming geeft, kan Lach.nl via Application Programming Interfaces (API’s) informatie ophalen van het lid van andere locaties op het internet, waaronder, maar niet uitsluitend Facebook en andere social media. Tijdens mailsesssies met andere leden van Lach.nl zal via een API toestemming gevraagd worden om de foto’s van het lid via Facebook op te halen en te dellen met de andere leden in deze mailsessie. Deze foto’s komen dan willekeurig in beeld tijdens deze mailsessies. Voor het gebruik van deze content van het lid van andere locaties door middel van API’s zal altijd om toestemming gevraagd worden, welke te allen tijde door het lid kan worden ingetrokken. 
7.5 Lach.nl kan de opgehaalde foto’s van social network sites, zoals maar niet uitsluitend Facebook, voor het doel zoals omschreven in artikel 7.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien het lid foto’s verwijderd wenst te hebben uit een mailsessie, dan dient het lid contact op te nemen met Lach.nl via klantenservice@lach.nl. 

Artikel 8. Privacy

Op het gebruik van Lach.nl is de Lach.nl Privacy Policy van toepassing. Hierin staat exact beschreven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lach.nl. Lach.nl heeft er expliciet voor gekozen om deze Privacy Policy niet op te nemen in deze algemene voorwaarden, maar zij maken hier wel deel van uit. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met de Lach.nl Privacy Policy, welke te vinden is op Lach.nl. 

Artikel 9. Beëindiging van het lidmaatschap en zichtbaarheid van het profiel

9.1 Het lid kan de account verwijderen en/of het betaalde lidmaatschap opzeggen via Lach.nl. Tijdens de minimumduur kan het lidmaatschap opgezegd worden vóór het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kan het lid op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Het lidmaatschap kan opgezegd worden via Lach.nl. Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode blijven echter verschuldigd en worden bij het opzeggen van het lidmaatschap direct opeisbaar. Reeds aan Lach.nl betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd. 
9.2 Lach.nl is gerechtigd het lidmaatschap zonder verdere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of het lid de toegang tot Lach.nl (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of het profiel aan te passen of te verwijderen indien: 

 1. Het lid één of meerdere verplichtingen zoals onder meer omschreven in deze voorwaarden, jegens Lach.nl niet nakomt.
 2. Het lid in strijd handelt met de bepalingen van deze algemene voorwaarden
 3. Indien Lach.nl één of meerdere gegronde klachten over het lid ontvangt van andere leden van Lach.nl
 4. Indien het lid handelt in strijd met de goede zeden en/of in strijd met wettelijke voorschrift. 

Tevens is lach.nl gerechtigd het lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Lach.nl (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien het lid in staat van faillissement is verklaard, of in geval van (voorlopige) surseance van betaling, of indien het lid is opgenomen in de WSNP. In al deze situaties is het lid de nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode verschuldigd, welke vergoedingen bij beëindiging door Lach.nl of door het lid direct opeisbaar worden. Reeds aan Lach.nl betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd. 

Artikel 10. Melden van misbruik

10.1 Indien er sprake is van een eventuele inbreuk van (intellectuele eigendoms) rechten via content van derden op Lach.nl, kan een verzoek ingediend worden bij Lach.nl met hierin het verzoek tot verwijdering van deze content. Hiertoe dient een gedetailleerde beschrijving verstrekt te worden aan Lach.nl, met daarin onder meer vermeld de inbreuk makende content, waar deze content te vinden is op Lach.nl en waarom er sprake zou zijn van een inbreuk van rechten. Tevens dient er bewijs overlegd te worden van het feit dat de rechten waarvan vermeend wordt een schending te zijn, bij de klager liggen. Een dergelijke melding dient schriftelijk gericht te worden aan Lach.nl BV, Prinsengracht 207, 1015 DT, Amsterdam onder vermelding van Melding van Inbreuk Lach.nl.
10.2 Lach.nl is gerechtigd de melding besproken in 10.1 door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft. 
10.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal de content door Lach.nl worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden. Indien Lach.nl echter gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen, of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft Lach.nl het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Lach.nl kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. Bij een dergelijke rechterlijke uitspraak zal verwijdering direct plaatsvinden. 
10.4 Door het doen van een melding vrijwaart het lid Lach.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Lach.nl lijdt, nog zal kunnen lijden, of die Lach.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, doc h niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische bijstand. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid Lach.nl

Lach.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Lach.nl of de onbereikbaarheid van Lach.nl, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen, of fouten in de elektronische toelevering van via Lach.nl gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Lach.nl. In het geval de informatie op Lach.nl onvolledig is of fouten bevat, dan kan Lach.nl hier niet aansprakelijk voor worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van lach.nl. Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de datingsite, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Lach.nl. Lach.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Lach.nl kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Lach.nl. Lach.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 Indien er vragen, opmerkingen of klachten over Lach.nl zijn, dienen deze gericht te worden aan Lach.nl BV, Prinsengracht 27, 1015 DT Amsterdam, of via klantenservice@lach.nl
12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet. 
12.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht. 
12.4 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lach.nl aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Lach.nl staan vermeld. Lach.nl adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.