Privacy policy


Alleen de leden van Lach.nl kunnen uw Lach.nl profiel bekijken. Verder niemand. Er valt niets te googlen. We plaatsen niets op uw Facebook. Zodra u aangeeft te willen stoppen met Lach.nl worden binnen 24 uur al u gegevens van onze servers verwijderd waarna er over u niets meer terug te vinden zal zijn op of via Lach.nl.

Algemeen
In dit Privacy Statement staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lach.nl.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Met uw inschrijving bij Lach.nl laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Lach.nl voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Lach.nl. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Lach.nl, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Lach.nl, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Lach.nl, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Lach.nl, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Lach.nl. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Lach.nl.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens – daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, sexuele leven, politieke gezindheid etc. – in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Lach.nl.

Verstrekking persoongegevens aan derden
Lach.nl kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Lach.nl bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Lach.nl. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Lach.nl geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden. Daarnaast stemt u ermee in dat uw profiel en overige door u beschikbare persoonsgegevens aan andere leden van Lach.nl zichtbaar worden gemaakt. Ook uw persoonsgegevens die via zogenaamde API’s beschikbaar worden gesteld, kunnen aan andere leden van Lach.nl zichtbaar worden gemaakt. Meer informatie over API’s treft u hieronder aan. Uw contactgegevens en uw bankgegevens zullen nimmer door Lach.nl aan andere leden van Lach.nl zichtbaar worden gemaakt.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lach.nl maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’). Door het gebruik van cookies kan Lach.nl ook de belangstelling van bezoekers van Lach.nl in kaart brengen zodat Lach.nl kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Lach.nl zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Lach.nl deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Lach.nl.

API’s
Lach.nl kan gebruik maken van zogenaamde API’s, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een API’s zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website (bijvoorbeeld Hyves of Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en Lach.nl. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld Hyves of Facebook) gedeeld worden met Lach.nl. Zo zal tijdens uw chatsessies met andere leden van Lach.nl via een API toestemming worden gevraagd uw foto’s van die andere websites op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto’s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. U hoeft hiervoor niet apart ingelogd te zijn op dergelijke websites. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Lach.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Lach.nl haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Lach.nl is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Overdracht activiteiten
Indien Lach.nl verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Melding CBP en recht op verzet
Lach.nl is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage. Indien u geen (commerciële) informatie meer van Lach.nl wenst te ontvangen over de producten en diensten van Lach.nl, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar: klantenservice@lach.nl. Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop Lach.nl met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met: Lach.nl BV Prinsengracht 207, 1015 DT, Amsterdam.

Advertentiediensten
Wij maken gebruik van advertentiediensten geleverd door ReachLocal Netherlands B.V., waarbij ReachLocal bepaalde gegevens over onze interacties met u verzamelt, zoals gespecificeerd onder www.reachlocal.nl/notice-marketing-practices , en deze gegevens aan ons beschikbaar stelt om deze in overeenstemming met ons privacy beleid te gebruiken.

Wijzigingen Privacy Statement
Lach.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.